MEFISTO Na krbová skla 500 ml

11280031
122 Kč
101,00 Kč

Mechanický rozprašovač
Gelová konzistence – nestéká
Vůně červeného pomeranče
Pro odstranění sazí a mastnoty z krbových skel a dvířek, grilů, keramických obkladů
Upozornění: biocidní přípravek:
NE
Návod k použití:
Přípravek naneste za studena rozprašovačem rovnoměrnou slabou vrstvu na znečištěný povrch. Nechte působit cca 10 minut podle míry znečištění. Uvolněnou nečistotu setřete a povrch omyjte vodou.
Skladování:
Skladujte uzamčené.
Vyrobeno:
Česká Republika
Výrobce / distributor:
Druchema / BARVY A LAKY HOSTIVAŘ
Složení:
Aqua, 2-aminoethanol, Acrylic polymer, Sodium hydroxide, Sodium laureth-2 sulphate, Polyoxyethylene ether of isotridecyl alcohol, Parfum , (Limonene), Colorant.
Objem/obsah/hmotnost:
0,5 l
Předlékařská první pomoc:
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Třída a kategorie nebezpečnosti:
GHS07 Dráždivé látky – třída hořlavosti F1 (DIN 53 438–3), GHS05 Korozní a žíravé látky-Třída hořlavosti F1 (DIN 53 438–3)
 
Signální slovo:
Nebezpečí
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení) a jejich kombinace: 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte páry a aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal u autorizovaného zpracovatele odpadů nebo v komunální sběrně odpadů.
Technické parametry
Zařazení – čisticí prostředky
Univerzální
Počet kusů v balení
1
Dezinfekce
Ne
Objem
0,5 l
Na nádobí
Ne

0.1586sec